Avfallstaxan sänks 2011

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att sänka taxan för hushållsavfall med 21 öre/kg. Detta kunde ske efter att regeringen beslutat avskaffa förbränningsskatten på sopor.

Samtidigt som avgiften sänks arbetar Sundvalls kommun vidare med ökad källsortering av matavfall. I slutet av 2011 kommer en tredejedel av hushållen i Sundsvall att erbjudas denna möjlighet och målsättningen är att 65 procent skall ta tillvara på den möjligheten, eftersom det är miljö- och resursmässigt klokt att kompostera matavfall.

Den insats var och en gör för att minska avfallsmängden samt sortera så att mesta möjliga kan återvinnas är viktigt för vår miljö!


En galnings dåd

Den första självsmordsbombningen har ägt rum i Sverige. Ett terrordåd. En persons galenskap. Det finns nu dom som kommer att försöka göra helgens händelse till en fråga om kollektiv skuld, att det är ”muslimerna” som står bakom detta. Så är det självklart inte.

Dådet ska fördömas starkt och tydligt. Det ska också de extremistgrupper som hyllar händelsen - Liksom de som tänker använda händelsen för sina egna dunkla politiska syften. Såg t ex att Sverigedemokraternas pressekreterare utropade ”äntligen” på sin Twitter efter bombningen. Hur tänker den människan?

Varje gång en bomb briserar eller ett terroristdåd utförs blir det bara fler förlorare i världen, oskyldiga människor som drabbas både direkt och indirekt. Låt oss motverka terrorism, och allt ont det för med sig!


Svensk skola måste vara konkurrenskraftig

I en ny internationell jämförelse bekräftas bilden av att den svenska skolan tappar i internationell konkurrenskraft. Kunskapsnivån har allmänt försämrats och kanske allvarligast är utvecklingen inom läsförståelse. Skolverket skriver i ett pressmeddelande att ”Var femte elev når idag inte upp till en grundläggande nivå i läsning. En nivå som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig annan kunskap”.

Mot den bakgrunden är den omläggning inom skolområdet som regeringen genomför samt koalitionens satsning i Sundsvall mycket viktig.

Nationellt byggs ett antal viktiga hörnstenar upp: Ny lärarutbildning, ny skollag, speciallärare återinrättas, tidigare kunskapsuppföljning, yrkesämnena uppvärderas med mera med mera.

I Sundsvall har vi i den styrande koalitionen valt att starkt prioritera skolans utveckling. De kommande åren tillförs skolan 100 miljoner kronor, resurser som skall användas för att höja resultatnivån för våra elever. Vi genomför en satsning på lärarna i form av löner och förstärkt fortbildning och vi ökar också stödet till eleverna genom förstärkt elevhälsa. Vi ger också de enskilda skolorna större frihet kombinerat med tydligare ansvar att nå resultatmålen. Vi vet att det finns många duktiga skolledare, lärare och skolpersonal som kan lyfta skolan i Sundsvall om de får rätt förutsättningar att göra det. Vår ambition är att skapa dessa förutsättningar.

Svensk skola måste vara konkurrenskraftig för att vårt land även i framtiden ska vara en framgångsrik nation och Sundsvalls skolor behöver utvecklas till att tillhöra sverigeeliten.