Satsa på turismen

En av våra framtidsbranscher är turismen. Den kommer, rätt skött, att ge både jobb och inkomster i hela regionen. Därför kändes det väldigt bra när vi i dag beslutade att Sundsvalls kommun tillsammans med länets övriga kommuner och Länsstyrelsen starta projektet "Destinationsnav Höga Kusten och Sundsvall".

Syftet med projektet är att kraftsamla kring våra två viktigaste turistområden: Sundsvall, där inte minst affärsturismen är mycket stark, och Höga Kusten med sitt unika världsmiljöarv.

Totalt ska 20 miljoner satsas under två år för att göra denna kraftsamling. Jag tror det kommer att löna sig!


Hembakta bullar och Höjd kvalitet

Äldreomsorgen i Sundsvall är en av kommunens största och viktigaste ansvarsområden. Tillsammans med partierna i Allians för Sundsvall har Folkpartiet kommit överens om att genomföra stora satsningar inom äldreomsorgen under den kommande mandatperioden.

Utöver dessa satsningar har Folkpartiet ett antal förslag för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen i vår kommun:

Söndagsmiddagen ska vara veckans höjdpunkt –
Öppna pensionärsrestaurangerna även på helger

För många av de som bor på våra äldreboenden växte upp var söndagsmiddagen veckans höjdpunkt. I dag består den av en tre dagar gammal matlåda, efter det att pensionärsrestaurangerna stängts.

God och nyttig mat är en viktig hälsofråga. Det har rapporterats att många äldre är undernärda. Därför behöver vi varje dag erbjudas fräsch och aptitlig mat.

Folkpartiet vill därför ha helgöppna pensionärsrestauranger. Vi kommer driva detta som en viktig fråga inför kommande budgetförslag.

Överenskommelse med det civila samhället om äldreomsorgen

Förra veckans stora nyhet var att PRO förbjudits servera hembakta bullar inom äldreomsorgen. Det borde i stället vara totalt tvärtom. Vi måste välkomna mer ideella insatser inom äldreomsorgen. Detta ska inte vara en ersättning för det samhället ska erbjuda, utan som en ytterligare förbättring.

Folkpartiet föreslår därför att Sundsvalls kommun tar initiativ till en överenskommelse med det civila samhället om hur de kan bidra i kommunens äldreomsorg.

Ut och gå-garanti

Vi vill att alla som bor på särskilda boenden får en ”ut och gå-garanti”. Med det menar vi ett värdigt vardagsliv, t ex hjälp att varje dag komma ut i friska luften delta i sociala aktiviteter och själva bestämma när man ska lägga sig och kliva upp.

Bra terapiverksamhet

Utöka terapiverksamheten för seniorer både i äldreboenden och egna boenden. Terapin är för många äldre en viktig folkhälsofråga. Livskvalitet i att få träffa andra och ha något att se fram emot. Göra sig litet fin och gå och äta eller fika med andra likasinnade. Snickra, väva, spela kort, litteraturcirklar mm.

På grund av majoritetens besparingar har terapiverksamheten drabbats av nedskärningar. Vi vill i stället utöka verksamheten.

Nya äldreboenden som byggs ska vara multifunktionella

För de flesta äldre förändras vårdbehovet med åren. Därför vill vi att alla nya boenden som byggs ska utformas så att man inte behöver flytta till ett annat boende om vårdbehovet förändras.

Förbered kommunen för fler äldre invandrare

Fler äldre invandrare kommer att behöva äldreomsorg, såväl hemtjänst som plats på äldreboenden. För att säkra en god kvalitet vill vi att kommunen redan nu börjar förbereda sig. Det handlar om utbildning och att planera för personalrekryteringar.

Skapa ett särskilt äldreutskott

Äldreomsorgen är en av de viktigaste politiska frågorna i en kommun. Folkpartiet vill att det under nästan mandatperiod, inom socialnämnden, inrättas ett särskilt äldreomsorgsutskott. Genom ett sådant utskott vill vi fokusera på utveckling och uppföljning av äldreomsorgen i Sundsvall.

Från Allians för Sundsvalls Mål- och resursplan finns sedan tidigare följande satsningar: 

 • Äldre par ska få bo tillsammans
 • Billiga bussresor för alla pensionärer ”hundringen”
 • Äldreomsorg på entreprenad
 • Tvårättersmeny på alla äldreboenden
 • Hemlagad mat i hemtjänsten

Tre viktiga åtgärder mot mobbning

Varje morgon är det 140 000 barn i Sverige som känner en klump i magen av obehag när de ska gå till skolan. Det görs mycket på våra skolor för att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplaner, utbildningar i värdegrund och samspel är exempel på det. Trots detta förekommer det tyvärr att barn blir utsatta för mobbning. Det är aldrig ok. Oavsett anledning kan vi aldrig acceptera att ett enda barn går till skolan med en klump i magen och en rädsla för slag, sparkar och elaka kommentarer.

Det är dags att vi börjar benämna problemet med vad det verkligen är. Genom att kalla detta för mobbning finns risken att man förminskar vad det verkligen handlar om. Brott mot barn måste kallas vid sitt rätta namn. Ett slag, en spark eller annat våld är misshandel, även om det sker på en skola och det är barn som utsätter andra barn. Beteenden som aldrig skulle accepteras i vuxenvärlden bortförklaras bara för att det händer i skolan, mellan barn.

Mobbning är upprepade kränkningar som sker systematiskt. Med andra ord, en person blir utsatt för kränkningar under en tid. Den person som blir utsatt hamnar i underläge vilket kan medföra att det blir svårt att försvara sig. Det är otroligt viktigt att de vuxna som finns runt barnet tar upplevelserna av kränkning på allvar. Skolverket har granskat 50 skolor i Sverige och studien visar att det tyvärr fortfarande är allt för vanligt att skolpersonal förminskar och bortförklarar upplevelserna barnen har.

Folkpartiet vill att regeringen ska se över möjligheten att göra mobbning straffbart. En skolfridslag som slår fast att det är extra allvarligt med den här formen av systematiskt nedbrytande kränkningar bör utredas. När en man slår en kvinna anses det försvårande om det är en del i en upprepad kränkning. Därför finns lagstiftning om kvinnofrid. På samma sätt ska det finnas en skolfridslag för att skydda de utsatta barnen.

En annan åtgärd för att komma åt problemet är att införa en Lex Sarah-lag för skolan. Det innebär att all personal i skolan ska vara skyldiga att anmäla all mobbning. Allt för att underlätta för personalen i skolan att se och våga anmäla. I en ny lagstiftning måste kraven öka på lärare, och ytterst på rektorn, att agera tidigt i mobbningsärenden. Det måste i slutändan vara de vuxnas ansvar att hindra mobbning. Föräldrarna ska också involveras på ett tidigt stadium.

Om inga andra lösningar fungerar måste det också bli lättare att flytta på mobbaren. I dag är det tyvärr så att det ofta är det mobbade barnet som tvingas byta skola eller klass för att få en bra skolgång. Det är inte ok. Det barn som redan är utsatt ska inte dubbelbestraffas genom att tvingas byta skola. En flytt av den/de som mobbar ska vara en sista utväg när övriga åtgärder misslyckas.

En skolfridslag, en lex Sarah-lag och att lättare kunna flytta på den som mobbar är tre steg för att komma åt problemet med mobbning. För alla kan vi vara överens om att mobbning aldrig är acceptabelt. Med den gemensamma utgångspunkten måste vi sätta ner foten och säga att mobbning inte får förekomma i våra skolor. Det är dags att på allvar införa en nolltolerans mot mobbning och all kränkande behandling i våra skolor.


Alla skolor ska ha bra kvalitet

Min och Folkpartiets utgångspunkt är att alla skolor ska ha hög kvalitet – oavsett vem som driver skolan.

De senaste dagarna har det blivit en nyhet att vi vill ha stramare tyglar för friskolor som inte håller god kvalitet, men där man tar ut vinst. Nu är det förvisso inte någon nyhet. Jag var med i den arbetsgrupp i Folkpartiet som arbetade fram och presenterade förslaget våren 2009. Redan då skrevs det om det, och det är roligt att det blir en diskussion i frågan igen.

Självklart ska en dålig skola inte få ta ut vinst. Vi behöver skapa ett regelsystem som tydliggör detta. Men det viktiga är ändå inte att fokusera på den aspekten, utan att fundera på vad det är som gör skolan bra.

Jag vill peka på tre faktorer:

Lärarna
En bra lärare kan förändra en elevs liv. Med kunskap och pedagogik kan man få barn att växa och utvecklas till oanade nivåer. Därför är våra lärare skolans viktigaste resurs. Folkpartiet vill fortsätta satsa på fortbildning av lärarna, i linje med det mycket uppskattade ”kunskapslyft” som genomförts den senaste mandatperioden. Även förskollärare och SFI-lärare ska ha den möjligheten! 

Förväntningarna
Se inte människan för den hon är, utan för vad hon kan bli. Inom varje barn finns potential, talanger och färdigheter. Genom att se dessa möjligheter och på ett klokt sätt utmana skaparlusten och nyfikenheten kan vi få att att utvecklas. Vi ska våga ha förväntningar på eleverna i skolmiljön. Alla kan!

Studiemiljön
Det är viktigt att ha en studiemiljö som ger alla barn bra förutsättningar till inlärning. Därför behövs ordning och reda, bra klassrum, aktuella skolböcker med mera. Det är också viktigt att det finns en miljö där barn får stöd och  hjälp. Därför vill Folkpartit utveckla och upprusta skolhälsovården. Särskilt i Sundsvall har vi sett stora och dåliga nedskärningar på det området!

Alla skolor ska vara bra och ha kvalitet. Det är Folkpartiets politik!


Det är inte Internets fel

I dag besökte jag tillsammans med bland andra Nyamko Sabuni och Solveig Hellquist Örnskölsdvik och Härnösand för att prata om ungdomar, Internet, respekt och framtid. En av anledningarna är händelserna i Bjästa tidigare i år som ni säkert kommer ihåg.

Vi hade bland annat ett mycket bra samtal med ungdomar och personal från Öviks kommun om Internet och hur det påverkar ungdomar. Det sades mycket klokt av ungdomarna. Den kanske främsta slutsatsen är att det inte är Internets fel. Det är vi människor, unga och gamla, som bestämmer hur vi använder tekniken. Därför skulle det inte hjälpa med censur eller någonting annat. Det som behövs - och det behövs det mycket av - är tid för samtal mellan varandra, inte minst mellan unga och vuxna.

Skyll inte på tekniken. Alla måste ta sitt ansvar i stället!

Norrlands bästa regnbågsstad

Rätten att leva sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar och drömmar är ett fundament i ett liberalt samhälle. Självklart ska Sundvall vara en stad som anammar öppenhet och tolerans. Sundsvall ska vara Norrlands bästa regnsbågsstad!

Det var budskapet när jag och Christian Olofsson, kandidat till kommunfullmäktige, i dag fem åtgärder för att nå den visionen. Det är en mänsklig rättighet att behandlas likvärdigt, oavsett sexuell läggning. I Sundsvalls kommun finns många angelägna uppgifter att ta itu med.

Folkpartiet vill snabbt påbörja nedanstående åtgärder för att göra Sundsvall till en bättre kommun för HBT-personer.

 1. Utbilda alla kommunpolitiker i HBT-frågor
  Det är viktigt att alla förtroendevalda har kunskaper om HBT-frågor. Därför föreslår vi att HBT-frågor ska tas upp i den utbildning som erbjuds alla förtroendevalda.
 2. Kommunala mångfaldsprojektet mot diskriminering
  Sundsvall kommun bedrev ett ambitiöst mångfaldsprojekt för ett par år sedan. Vi menar att det nu är dags att förnya det arbetet. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga och öppna på sina arbetsplatser!
 3. Inventera alla likabehandlingsplaner så att de också omfattar HBT-frågor
  Det är viktigt att förstå att särbehandling kan ske på grund av sexuell läggning. Därför bör de likabehandlingsplaner som finns på kommunens arbetsplatser och skolor inventeras och uppdateras så att också HBT-perspektivet finns med.
 4. Säkerställ att HBT inkluderas i skolans sex- och samlevnadsundervisning
  Den första kontakten med sexualitet är för många sexualundervisningen i skolan. Denna måste därför inkludera undervisning om sexuella läggningar och givetvis också transpersoner. Detta är viktigt inte bara för den normgivande funktionen undervisningen har utan också för att ungdomar som själva är HBT-personer ska känna att de inte är onormala eller mindre värda.
 5. Ta upp HBT-frågor i SFI-undervisningen.
  Sverige är ett av de länder som kommit längst vad gäller HBT-personers rättigheter. När människor kommer till Sverige från andra länder kan de ibland ha med sig fördomar och föreställningar om HBT-personer som inte stämmer överens med de värderingar som råder här. Att arbeta aktivt med detta är en viktig del i integrationen.

  Genom SFI-undervisningen har kommunen ett bra verktyg.  Det handlar dels om att göra lärarna medvetna om att det bland deras studenter kan finnas HBTpersoner, men också att många andra av deras studenter saknar mycket kunskap som vi i Sverige tar för givet. Dels handlar det om att informera om den svenska lagstiftningen kring frågorna i den allmänna upplysningen om det svenska samhället.

Välkommet förslag om slöjförbud i skolan

Jan Björklunds förslag att skolor ska kunna förbjuda heltäckande slöjor i skolan är välkommet, även om det inte är en fråga som är speciellt stor här i Sundsvall. Men om problemet finns, måste det vara klart vad som gäller.

Vår  uppfattning är att om en lärare tycker undervisningen störs måste man ha rätt att förbjuda kläder eller annat som döljer ansiktet. Samma sak ska gälla för lärare i undervisningen.

Religiösa uttryck får inte bli viktigare än barnens skolgång, där måste samhället vara väldigt tydligt. Det är mycket bra att lagstiftningen tydliggörs, så att alla vet vilka regler som gäller.


Att skolka är inte okej

Alldeles för många elever skolkar från lektioner i skolan. Det innebär sämre studie resultat, stör undervisningen och ger en sämre studiemoral. Därför är Folkpartiets och Alliansens förslag att skolk ska skrivas in i betygen bra.

Precis som vuxna förväntas vara på sin arbetsplats, måste vi också förvänta oss att eleverna är det.

Tillsammans med den kraftiga resursförstärkning som vi i Allians för Sundsvall föreslår för skolan är förslaget att föra in skolk i betygen tydliga åtgärder som signalerar hur viktig skola och utbildning är. Bra lärare, motiverade elever och rätt använda resurser kan lyfta skolan i Sundsvall till toppklass.

Det är den ambition som Folkpartiet har.